FITFACTORY
Informácia o osobných údajoch 003 Platné od 1.11.2020
FITFACTORY Informácia pre klienta o spracúvaní osobných údajov
Vážený klient, prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich
osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).
Kto sme a kde nás nájdete?
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť FITFACTORY, s.r.o., so sídlom Nemčianska cesta 276,
974 01 Nemce, IČO: 46 391 398, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd. Sro, Vl. č. 20981/S. Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje
ako my alebo Spoločnosť“. Naša Spoločnosť prevádzkuje športovo relaxačné centrum
FITFACTORY v Nemciach. Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať
emailom na adrese fitfactory@fitfactory.sk alebo poštou na adrese vyššie.
Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania
Údaje
zmluvnej
dokumentáci
e
Schválením našich všeobecných obchodných a zmluvných podmienok (ďalej ako
„VOP“) prostredníctvom registračného a rezervačného systému („RSS“) alebo pri
vstupe do priestorov FITFACTORY alebo, v prípade klientov do 16 rokov,
vyplnením registračného formulára prostredníctvom zodpovedného zástupcu ste
s nami uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb. Osobné údaje, ktoré ste uviedli pri
registrácii do RSS najmä meno, priezvisko, email a telefónne číslo, ako aj údaje
o rezervovaných a využitých službách, predplatnom (kredite) a platbách za služby
a tovar spracúvame na účely poskytovania služieb, rezervovania skupinového
cvičenia, evidovania predplatného (kreditu) a jeho čerpania a vyúčtovania platieb.
Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia, prípadne, ak ide o rámcovú zmluvu s Vaším zamestnávateľom alebo
využitie iného skupinového benefitu, je právnym základom oprávnený záujem
prevádzkovateľa a jeho zmluvného partnera na evidencii služieb poskytovaných
podľa takej zmluvy. Po skončení zmluvy budeme tieto údaje ďalej spracúvať na
účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je uplatňovanie, preukazovanie
a obhajovanie právnych rokov, spravidla po dobu 4 rokov od prvej možnosti
právo uplatniť.
Účtovná
agenda
a dane
Údaje o obsahu služieb, predplatnom za služby (kredite) a platbách evidujeme aj
na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej
povinnosti (najmä povinností podľakona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po dobu
určenú predpismi, spravidla 10 rokov.
Kamerový
systém
V priestoroch FITFACTORY je umiestnených 9 kamier, mapka umiestnenia
kamier je v prílohe tohto dokumentu a priestory monitorované kamerou
označené upozornením. V záznamoch kamery sa spracúva podobizeň osoby,
ktorá sa pohybovala v monitorovanom priestore a čas pohybu. Záznamy robíme
na to, aby sme vedeli zabrániť bezpečnostným incidentom, najmä krádeži,
ohrozeniu klientov, návštevníkov a pracovníkov v našich priestoroch, výtržnostiam
a iným udalostiam, ktoré môžu byť trestnými činmi alebo priestupkami, alebo
môžu nám či inej osobe spôsobiť škodu a aby sme vedeli riešiť takéto incidenty
v následnom konaní o priestupkoch, trestných činoch alebo v konaniach, kde si
uplatníme svoje právne nároky voči porušovateľom. Kamera pri vstupe sa používa
okrem toho aj na účel zistenia dodržania povinností podľa VOP a usmernení pri
vstupe, najmä na odhalenie prípadného zneužitia alebo neoprávneného použitia
vstupných QR kódov alebo časových permanentiek. Osobné údaje teda
spracúvame na účel ochrany bezpečnosti a majetku prevádzkovateľov
a návštevníkov priestorov prevádzkovateľov a na účely uplatňovania,
preukazovania a obhajovania právnych záujmov. Právnym základom je oprávnený
záujem na ochrane pred incidentami a na uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní
právnych nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Záznamy si
ponechávame spravidla po dobu 72 hodín. Ak je na zázname zachytená niektorá
skutočnosť uvedená vyššie (incident), záznam ďalej spracúvame pokiaľ nebude
konanie o incidente uzavreté alebo všetky nároky vyriešené.
Štatistika,
výskum,
Ak bez osobitného právneho základu môžeme v súlade s čl. 89 Nariadenia údaje
spracúvať na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely. Na
1
FITFACTORY
Informácia o osobných údajoch 003 Platné od 1.11.2020
archivovanie tento účel spracúvame údaje po zániku pôvodného účelu, po dobu určenú
predpismi.
Zdravotné
údaje
Spoločnosť nespracúva osobné údaje o zdravotnom stave klientov s výnimkou
nasledovných prípadov,
(a) Kedy je ich spracúvanie uložené prevádzkovateľovi ako právna povinnosť
predpismi alebo rozhodnutiami príslušného slovenského orgánu (najmä
za účelom ochrany verejného zdravia) napríklad vyhlášky 16/2002 Úradu
verejného zdravotníctva SR v takom prípade sa spracúvajú na základe
právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na dobu podľa
príslušného predpisu alebo nariadenia a na základe výnimky podľa čl.9
ods. 2 písm. g) alebo i), alebo
(b) V prípade, kedy klient udelil na ich spracúvanie osobitný súhlas
niektorému zo zamestnancov centra. V takom prípade osobné údaje
spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a)
Nariadenia, na dobu určenú v takom súhlase. Súhlas môžete kedykoľvek
odvolať. Upozorňujeme klientov, že oprávnení tréneri pri individuálnom
cvičení nie zamestnancami Spoločnosti a prevádzkovateľ nespracúva
osobné údaje, ktoré klient poskytuje trénerom ani nezodpovedá za ich
spracúvanie ani sa na ich spracúvanie nevzťahuje táto informácia.
Marketing Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho
súhlasu do jeho odvolania. Poskytnutie súhlasu dobrovoľné a súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Ak ste naším klientom, môžeme Vaše kontaktné osobné
údaje použiť na marketing aj na právnom základe oprávneného záujmu. Na takéto
účely spracúvame údaje najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy. Toto
spracovanie je predmetom práva namietať.
Cookies Pri používaní našej webovej stránky alebo stránky nášho registračného
a rezervačného systému sa do Vášho počítača môžu ukladať malé súbory
(cookies), ktoré môžu prenášať a ukladať údaje. Nevyhnutné cookies sa
spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia, ktorým je správne fungovanie webovej stránky a registračného
a rezervačného systému. V súčasnom nastavení webovej stránky sa používajú
iba cookies za účelom správneho fungovania web stránky, a to cookie phpsessid,
ktoré umožňuje zachovanie stavu relácie používateľa v rámci návštevy web
stránky a spracúva a uchováva sa iba po dobu prehliadania stránky (session).
Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov
Externí
spolupracovníci
Externí tréneri, ktorých mená zverejnené v priestoroch FITFACTORY môžu
spracúvať kontaktné a identifikačné údaje klientov, rezervácie a platobné údaje
na účely organizácie skupinových cvičení.
Prijímanie
platieb
Správca platobnej brány, správca platobného terminálu (údaje z platobnej
karty, identifikácie platiteľa a poplatku).
Vnútorná správa Poskytovateľ softvéru rezervačného systému a softvéru evidencie klientov,
poskytovateľ softvéru prístupových QR kódov a evidencie kreditov,
poskytovateľ dátového úložiska a softvéru na spracúvanie platieb, ktorými
fyzické a právnické osoby so sídlom v SR, najmä spoločnosť TSS Group, a.s.,
IČO 36323551, môžu spracúvať elektronicky získavané a ukladané dáta
z webovej stránky, úložiska a prístupového systému.
Právne nároky Spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční
poradcovia, právni poradcovia (môžu spracúv identifikačné údaje, údaje
o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to
ukladá zákon.
Prenosy
Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej
organizácii.
Odvolanie súhlasu
2
FITFACTORY
Informácia o osobných údajoch 003 Platné od 1.11.2020
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas
možno odvolať emailom na adrese fitfactory@fitfactory,sk alebo oznámením zaslaným poštou na
adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred
jeho odvolaním. Súhlas na doručovanie marketingových informácií môžete odvolať (z odberu sa
odhlásiť) aj na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii.
Námietka
Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči
spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo
emailom na adrese fitfactory@fitfactory,sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu
Spoločnosti.
Ďalšie Vaše práva
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu.
Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich
opravy alebo počas konania o námietke.
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo
obmedzené právnymi predpismi.
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte
právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom,
strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).
Práva si môžete uplatniť osobne v Spoločnosti, alebo emailom na adrese fitfactory@fitfactory,sk
alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť
Vašu totožnosť.
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že
Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov/uoou
FITFACTORY, s.r.o. Aktualizované 1-11-2020
3